Om Jai Gangadhar Aarti Lyrics in English

Shri Gangadhar Aarti, Om Jai Gangadhar Aarti Lyrics in English


Om Jai Gangadhara is one of the most famous Aarti of Sri Shiv Shankar.

॥ Shri Gangadhara Aarti ॥


Om Jai Gangadhara Jai Hara Jai Girijadhisha।
Tvam Mam Palaya Nityam Kripaya Jagadisha॥

Om Hara Hara Hara Mahadeva॥

Kailase Girishikhare Kalpadrumavipine।
Gunjati Madhukarapunje Kunjavane Gahane॥
Kokilakujita Khelata Hansavana Lalita।
Rachayati Kalakalapam Nrityati Mudasahita॥

Om Hara Hara Hara Mahadeva॥

Tasminllalitasudeshe Shala Manirachita।
Tanmadhye Haranikate Gauri Mudasahita॥
Krida Rachayati Bhusharajjita Nijamisham।
Indradika Sura Sevata Namayate Shisham॥

Om Hara Hara Hara Mahadeva॥

Bibudhabadhu Bahu Nrityata Hridaye Mudasahita।
Kinnara Gayana Kurute Sapta Svarasahita॥
Dhinakata Thai Thai Dhinakata Mridanga Vadayate।
Kvana Kvana Lalita Venum Madhuram Natayate॥

Om Hara Hara Hara Mahadeva॥

Runa Runa Charane Rachayati Nupuramujjvalita।
Chakravarte Bhramayati Kurute Tam Dhika Tam॥
Tam Tam Lupa Chupa Tam Tam Damaru Vadayate।
Angushthamgulinadam Lasakatam Kurute॥

Om Hara Hara Hara Mahadeva॥

Karpuraghutigauram Panchananasahitam।
Trinayanashashidharamaulim Vishadharakanthayutam॥
Sundarajatayakalapam Pavakayutabhalam।
Damarutrishulapinakam Karadhritanrikapalam॥

Om Hara Hara Hara Mahadeva॥

Mundai Rachayati Mala Pannagamupavitam।
Vamavibhage Girijarupam Atilalitam॥
Sundarasakalasharire Kritabhasmabharanam।
Iti Vrishabhadhvajarupam Tapatrayaharanam॥

Om Hara Hara Hara Mahadeva॥

Shankhaninadam Kritva Jhallari Nadayate।
Nirajayate Brahma Veda Richam Pathate॥
Atimriducharanasarojam Hritkamale Dhritva।
Avalokayati Mahesham Isham Abhinatva॥

Om Hara Hara Hara Mahadeva॥

Dhyanam Arati Samaye Hridaye Ati Kritva।
Ramastrijatanatham Isham Abhinatva॥
Sangatimevam Pratidina Pathanam Yah Kurute।
Shivasayujyam Gachchhati Bhaktya Yah Shrrinute॥

Om Hara Hara Hara Mahadeva॥


Om Jai Gangadhar Aarti Lyrics in Hindi

Featured Post

Kamika Ekadashi 2024 Date

Kamika Ekadashi 2024 : Significance and Rituals Kamika Ekadashi is an important observance in the Hindu calendar, dedicated to Lord Vishnu. ...