Shri Ram Raghupati ki Aarti Lyrics in English

Shri Ram Raghupati ki Aarti Lyrics in English

Shri Rama Raghupati Aarti


Bandaun Raghupati Karuna Nidhana is one of the most famous Aarti of Shri Ram written by Goswami Tulsidas.

॥ Shri Rama Raghupati Aarti ॥


Bandaun Raghupati Karuna Nidhana।
Jate Chhutai Bhava Bheda Gyana॥

Raghubansa Kumuda Sukhaprada Nisesa।
Sevata Pada Pankaja Aja Mahesa॥

Nija Bhakta Hridaya Pathoja Bhringa।
Lavanyabapusha Aganita Ananga॥

Ati Prabala Moha Tama Maratanda।
Agyana Gahana Pavaka Prachanda॥

Abhimana Sindhu Kumbhaja Udara।
Suranjana, Bhanjana Bhumibhara॥

Ragadi Sarpagana Pannagari।
Kandarpa Naga Mrigapati, Murari॥

Bhava Jaladhi Pota Charanarabinda।
Janaki Ravana Ananda Kanda॥

Hanumanta Prema Bapi Marala।
Nishkama Kamadhuka Go Dayala॥

Trailoka Tilaka, Gunagahana Rama।
Kaha Tulasidasa Bishrama Dhama॥


Shri Ram Raghupati ki Aarti Lyrics in Hindi

Featured Post

Mahashivratri 2024 Date

Maha Shivaratri 2024 Date, Story, Importance MahaShivaratri 2024 Date - 8th March 2024, Friday . Mahashivratri - Festival of God Shiva...