Parvati Mata Aarti Lyrics in English

Parvati Mata Aarti Lyrics in English


Parvati Mata Ki Aarti


Jai Parvati Mata is one of the most famous Aartis of Parvati Mata. This famous Aarti of Parvati Mata is recited on most occasions related to Goddess Parvati.

॥ Shri Parvati Mata Ki Aarti ॥


Jai Parvati Mata Jai Parvati Mata।
Brahma Sanatana Devi Shubha Phala Ki Data॥

Jai Parvati Mata

Arikula Padma Vinashini Jai Sevaka Trata।
Jaga Jivana Jagadamba,Harihara Guna Gata॥

Jai Parvati Mata

Sinha Ko Vahana Saje,Kundala Hai Satha।
Deva Vadhu Jasa Gavata,Nritya Karata Tatha॥

Jai Parvati Mata

Satayuga Rupashila Atisundara,Nama Sati Kahalata।
Hemanchala Ghara Janmi,Sakhiyana Sanga Rata॥

Jai Parvati Mata

Shumbha Nishumbha Vidare,Hemanchala Sthata।
Sahasra Bhuja Tanu Dhari Ke,Chakra Liyo Hatha॥

Jai Parvati Mata

Srishti Rupa Tuhi Hai Janani Shivasanga Rangarata।
Nandi Bhringi Bina Lahi Sara Jaga Madamata॥

Jai Parvati Mata

Devana Araja Karata Hama Chita Ko Lata।
Gavata De De Tali,Mana Mein Rangarata॥

Jai Parvati Mata

Shri Pratapa Aarti Maiya Ki,Jo Koi Gata।
Sadasukhi Nita Rahata Sukha Sampatti Pata॥

Jai Parvati Mata

Parvati Mata Aarti Lyrics in Hindi

Featured Post

Hariyali Teej 2024

Hariyali Teej 2024 Teej is the festival which is observed by Hindu women in North Indian states like Delhi, Rajasthan, Uttar Pradesh, Ma...