Hanuman Ashtottara Shatanamavali in Kannada

Hanuman Ashtottara Shatanamavali in Kannada


ಓಂ ಆಂಜನೇಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾವೀರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹನುಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾರುತಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೀತಾದೇವೀಮುದ್ರಾಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಶೋಕವನಿಕಾಚ್ಛೇತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಮಾಯಾವಿಭಂಜನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಬಂಧವಿಮೋಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ | ೯
ಓಂ ರಕ್ಷೋವಿಧ್ವಂಸಕಾರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರವಿದ್ಯಾಪರೀಹಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಶೌರ್ಯವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಂತ್ರನಿರಾಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಯಂತ್ರಪ್ರಭೇದಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಗ್ರಹವಿನಾಶಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೀಮಸೇನಸಹಾಯಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವದುಃಖಹರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕಚಾರಿಣೇ ನಮಃ | ೧೮
ಓಂ ಮನೋಜವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾರಿಜಾತದ್ರುಮೂಲಸ್ಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಮಂತ್ರಸ್ವರೂಪವತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವತಂತ್ರಸ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಯಂತ್ರಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಪೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಕಾಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವರೋಗಹರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ | ೨೭
ಓಂ ಬಲಸಿದ್ಧಿಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಸಂಪತ್ಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಪಿಸೇನಾನಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವಿಷ್ಯಚ್ಚತುರಾನನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಮಾರಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ರತ್ನಕುಂಡಲದೀಪ್ತಿಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಚಲದ್ವಾಲಸನ್ನದ್ಧಲಂಬಮಾನಶಿಖೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಧರ್ವವಿದ್ಯಾತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಬಲಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ | ೩೬
ಓಂ ಕಾರಾಗೃಹವಿಮೋಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೃಂಖಲಾಬಂಧಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಗರೋತ್ತಾರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಾಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಮದೂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರತಾಪವತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾನರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೇಸರೀಸುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೀತಾಶೋಕನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ | ೪೫
ಓಂ ಅಂಜನಾಗರ್ಭಸಂಭೂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಾಲಾರ್ಕಸದೃಶಾನನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಭೀಷಣಪ್ರಿಯಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಶಗ್ರೀವಕುಲಾಂತಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ರಾಣದಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಜ್ರಕಾಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿರಂಜೀವಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಮಭಕ್ತಾಯ ನಮಃ | ೫೪
ಓಂ ದೈತ್ಯಕಾರ್ಯವಿಘಾತಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕ್ಷಹಂತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಂಚನಾಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾತಪಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಂಕಿಣೀಭಂಜನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿಂಹಿಕಾಪ್ರಾಣಭಂಜನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಧಮಾದನಶೈಲಸ್ಥಾಯ ನಮಃ | ೬೩
ಓಂ ಲಂಕಾಪುರವಿದಾಹಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಗ್ರೀವಸಚಿವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೀರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೂರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೈತ್ಯಕುಲಾಂತಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾತೇಜಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಮಚೂಡಾಮಣಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮರೂಪಿಣೇ ನಮಃ | ೭೨
ಓಂ ಪಿಂಗಳಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾರ್ಧಿಮೈನಾಕಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಬಳೀಕೃತಮಾರ್ತಾಂಡಮಂಡಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಜಿತೇಂದ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಮಸುಗ್ರೀವಸಂಧಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಿರಾವಣಮರ್ದನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಫಟಿಕಾಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಗಧೀಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನವವ್ಯಾಕೃತಿಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ | ೮೧
ಓಂ ಚತುರ್ಬಾಹವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದೀನಬಂಧವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಜೀವನನಗಾಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಚಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಗ್ಮಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದೃಢವ್ರತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಲನೇಮಿಪ್ರಮಥನಾಯ ನಮಃ | ೯೦
ಓಂ ಹರಿಮರ್ಕಟಮರ್ಕಟಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾಂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತಕಂಠಮದಾಪಹೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಮಕಥಾಲೋಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೀತಾನ್ವೇಷಣಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಜ್ರದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ನಮಃ | ೯೯
ಓಂ ವಜ್ರನಖಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರುದ್ರವೀರ್ಯಸಮುದ್ಭವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಂದ್ರಜಿತ್ಪ್ರಹಿತಾಮೋಘಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವಿನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾರ್ಥಧ್ವಜಾಗ್ರಸಂವಾಸಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರಪಂಜರಭೇದಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಶಬಾಹವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಕಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಾಂಬವತ್ಪ್ರೀತಿವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೀತಾಸಮೇತಶ್ರೀರಾಮಪಾದಸೇವಾಧುರಂಧರಾಯ ನಮಃ | ೧೦೮
ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾಂಜನೇಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ |

Featured Post

Kamika Ekadashi 2024 Date

Kamika Ekadashi 2024 : Significance and Rituals Kamika Ekadashi is an important observance in the Hindu calendar, dedicated to Lord Vishnu. ...