Hanuman Chalisa Lyrics in Tamil

Hanuman Chalisa Lyrics in Tamil

ஹனுமான் சாலீஸா


தோ³ஹா
ஶ்ரீ கு³ரு சரண ஸரோஜ ரஜ நிஜமன முகுர ஸுதா⁴ரி ।
வரணௌ ரகு⁴வர விமலயஶ ஜோ தா³யக ப²லசாரி ॥
பு³த்³தி⁴ஹீன தனுஜானிகை ஸுமிரௌ பவன குமார ।
ப³ல பு³த்³தி⁴ வித்³யா தே³ஹு மோஹி ஹரஹு கலேஶ விகார ॥

த்⁴யானம்
கோ³ஷ்பதீ³க்ருத வாராஶிம் மஶகீக்ருத ராக்ஷஸம் ।
ராமாயண மஹாமாலா ரத்னம் வன்தே³-(அ)னிலாத்மஜம் ॥
யத்ர யத்ர ரகு⁴னாத² கீர்தனம் தத்ர தத்ர க்ருதமஸ்தகாஞ்ஜலிம் ।
பா⁴ஷ்பவாரி பரிபூர்ண லோசனம் மாருதிம் நமத ராக்ஷஸான்தகம் ॥

சௌபாஈ
ஜய ஹனுமான ஜ்ஞான கு³ண ஸாக³ர ।
ஜய கபீஶ திஹு லோக உஜாக³ர ॥ 1 ॥

ராமதூ³த அதுலித ப³லதா⁴மா ।
அஞ்ஜனி புத்ர பவனஸுத நாமா ॥ 2 ॥

மஹாவீர விக்ரம பஜ³ரங்கீ³ ।
குமதி நிவார ஸுமதி கே ஸங்கீ³ ॥3 ॥

கஞ்சன வரண விராஜ ஸுவேஶா ।
கானந குண்ட³ல குஞ்சித கேஶா ॥ 4 ॥

ஹாத²வஜ்ர ஔ த்⁴வஜா விராஜை ।
கான்தே² மூஞ்ஜ ஜனேவூ ஸாஜை ॥ 5॥

ஶங்கர ஸுவன கேஸரீ நன்த³ன ।
தேஜ ப்ரதாப மஹாஜக³ வன்த³ன ॥ 6 ॥

வித்³யாவான கு³ணீ அதி சாதுர ।
ராம காஜ கரிவே கோ ஆதுர ॥ 7 ॥

ப்ரபு⁴ சரித்ர ஸுனிவே கோ ரஸியா ।
ராமலக²ன ஸீதா மன ப³ஸியா ॥ 8॥

ஸூக்ஷ்ம ரூபத⁴ரி ஸியஹி தி³கா²வா ।
விகட ரூபத⁴ரி லங்க ஜலாவா ॥ 9 ॥

பீ⁴ம ரூபத⁴ரி அஸுர ஸம்ஹாரே ।
ராமசன்த்³ர கே காஜ ஸம்வாரே ॥ 1௦ ॥

லாய ஸஞ்ஜீவன லக²ன ஜியாயே ।
ஶ்ரீ ரகு⁴வீர ஹரஷி உரலாயே ॥ 11 ॥

ரகு⁴பதி கீன்ஹீ ப³ஹுத ப³டா³யீ (ஈ) ।
தும மம ப்ரிய ப⁴ரத ஸம பா⁴யீ ॥ 12 ॥

ஸஹஸ்ர வத³ன தும்ஹரோ யஶகா³வை ।
அஸ கஹி ஶ்ரீபதி கண்ட² லகா³வை ॥ 13 ॥

ஸனகாதி³க ப்³ரஹ்மாதி³ முனீஶா ।
நாரத³ ஶாரத³ ஸஹித அஹீஶா ॥ 14 ॥

யம குபே³ர தி³க³பால ஜஹாம் தே ।
கவி கோவித³ கஹி ஸகே கஹாம் தே ॥ 15 ॥

தும உபகார ஸுக்³ரீவஹி கீன்ஹா ।
ராம மிலாய ராஜபத³ தீ³ன்ஹா ॥ 16 ॥

தும்ஹரோ மன்த்ர விபீ⁴ஷண மானா ।
லங்கேஶ்வர ப⁴யே ஸப³ ஜக³ ஜானா ॥ 17 ॥

யுக³ ஸஹஸ்ர யோஜன பர பா⁴னூ ।
லீல்யோ தாஹி மது⁴ர ப²ல ஜானூ ॥ 18 ॥

ப்ரபு⁴ முத்³ரிகா மேலி முக² மாஹீ ।
ஜலதி⁴ லாங்கி⁴ க³யே அசரஜ நாஹீ ॥ 19 ॥

து³ர்க³ம காஜ ஜக³த கே ஜேதே ।
ஸுக³ம அனுக்³ரஹ தும்ஹரே தேதே ॥ 2௦ ॥

ராம து³ஆரே தும ரக²வாரே ।
ஹோத ந ஆஜ்ஞா பி³னு பைஸாரே ॥ 21 ॥

ஸப³ ஸுக² லஹை தும்ஹாரீ ஶரணா ।
தும ரக்ஷக காஹூ கோ ட³ர நா ॥ 22 ॥

ஆபன தேஜ ஸம்ஹாரோ ஆபை ।
தீனோம் லோக ஹாங்க தே காம்பை ॥ 23 ॥

பூ⁴த பிஶாச நிகட நஹி ஆவை ।
மஹவீர ஜப³ நாம ஸுனாவை ॥ 24 ॥

நாஸை ரோக³ ஹரை ஸப³ பீரா ।
ஜபத நிரன்தர ஹனுமத வீரா ॥ 25 ॥

ஸங்கட ஸே ஹனுமான சு²டா³வை ।
மன க்ரம வசன த்⁴யான ஜோ லாவை ॥ 26 ॥

ஸப³ பர ராம தபஸ்வீ ராஜா ।
தினகே காஜ ஸகல தும ஸாஜா ॥ 27 ॥

ஔர மனோரத² ஜோ கோயி லாவை ।
தாஸு அமித ஜீவன ப²ல பாவை ॥ 28 ॥

சாரோ யுக³ ப்ரதாப தும்ஹாரா ।
ஹை ப்ரஸித்³த⁴ ஜக³த உஜியாரா ॥ 29 ॥

ஸாது⁴ ஸன்த கே தும ரக²வாரே ।
அஸுர நிகன்த³ன ராம து³லாரே ॥ 3௦ ॥

அஷ்ட²ஸித்³தி⁴ நவ நிதி⁴ கே தா³தா ।
அஸ வர தீ³ன்ஹ ஜானகீ மாதா ॥ 31 ॥

ராம ரஸாயன தும்ஹாரே பாஸா ।
ஸதா³ ரஹோ ரகு⁴பதி கே தா³ஸா ॥ 32 ॥

தும்ஹரே பஜ⁴ன ராமகோ பாவை ।
ஜன்ம ஜன்ம கே து³க² பி³ஸராவை ॥ 33 ॥

அன்த கால ரகு⁴பதி புரஜாயீ ।
ஜஹாம் ஜன்ம ஹரிப⁴க்த கஹாயீ ॥ 34 ॥

ஔர தே³வதா சித்த ந த⁴ரயீ ।
ஹனுமத ஸேயி ஸர்வ ஸுக² கரயீ ॥ 35 ॥

ஸங்கட க(ஹ)டை மிடை ஸப³ பீரா ।
ஜோ ஸுமிரை ஹனுமத ப³ல வீரா ॥ 36 ॥

ஜை ஜை ஜை ஹனுமான கோ³ஸாயீ ।
க்ருபா கரஹு கு³ருதே³வ கீ நாயீ ॥ 37 ॥

ஜோ ஶத வார பாட² கர கோயீ ।
சூ²டஹி ப³ன்தி³ மஹா ஸுக² ஹோயீ ॥ 38 ॥

ஜோ யஹ படை³ ஹனுமான சாலீஸா ।
ஹோய ஸித்³தி⁴ ஸாகீ² கௌ³ரீஶா ॥ 39 ॥

துலஸீதா³ஸ ஸதா³ ஹரி சேரா ।
கீஜை நாத² ஹ்ருத³ய மஹ டே³ரா ॥ 4௦ ॥

தோ³ஹா
பவன தனய ஸங்கட ஹரண - மங்கள³ மூரதி ரூப் ।
ராம லக²ன ஸீதா ஸஹித - ஹ்ருத³ய ப³ஸஹு ஸுரபூ⁴ப் ॥
ஸியாவர ராமசன்த்³ரகீ ஜய । பவனஸுத ஹனுமானகீ ஜய । போ³லோ பா⁴யீ ஸப³ ஸன்தனகீ ஜய ।

Featured Post

Kamika Ekadashi 2024 Date

Kamika Ekadashi 2024 : Significance and Rituals Kamika Ekadashi is an important observance in the Hindu calendar, dedicated to Lord Vishnu. ...