Purushottam Aarti Lyrics in English

Purushottam Aarti Lyrics in English

Jai Purushottam Deva Aarti is dedicated to Sri Purushottam. Purushottam Aarti is also known as Adhik Maas Aarti as Adhik Maas is ruled by God Purushottam. God Purushottam is one of the forms of Sri Vishnu.


॥ Shri Purushottam Dev Ki Aarti ॥

Jai Purushottam Deva,Swami Jai Purushottam Deva।
Mahima Amit Tumhari,Sur-Muni Kare Seva॥
Jai Purushottam Deva॥

Sab Maaso Me Uttam,Tumako Batlaya।
Kripa Hui Jab Hari Ki,Krishna Roop Paya॥
Jai Purushottam Deva॥

Puja Tumako JisaneSarva Sukkha Dina।
Nirmal Karke Kaya,Paap Chhar Kina॥
Jai Purushottam Deva॥

Medhavi Muni Kanya,Mahima Jab Jaani।
Dropadi Naam Sati Se,Jag Ne Sanmani॥
Jai Purushottam Deva॥

Vipra Sudev Seva Kar,Mrit Sut Puni Paya।
Dham Hari Ka Paya,Yash Jag Me Chhaya॥
Jai Purushottam Deva॥

Nrip Dridadhanva Par Jab,Tumane Kripa Kari।
Vratvidhi Niyam Aur Puja,Kini Bhakti Bhari॥
Jai Purushottam Deva॥

Shudra Manigriva Paapi,Deepdan Kiya।
Nirmal Buddhi Tum Karke,Hari Dham Diya॥
Jai Purushottam Deva॥

Purushottam Vrat-PujaHit Chit Se Karte।
Prabhudas Bhav Nad SeSahajhi Ve Tarte॥
Jai Purushottam Deva॥


Check Out Purushottam Aarti Lyrics in Hindi

Featured Post

Kamika Ekadashi 2024 Date

Kamika Ekadashi 2024 : Significance and Rituals Kamika Ekadashi is an important observance in the Hindu calendar, dedicated to Lord Vishnu. ...