Gau Mata ki Aarti Lyrics in English

Gau Mata ki Aarti Lyrics in English


Gau Mata Ki Aarti


॥ Shri Gaumataji Ki Aarti ॥


Aarti Shri Gaiyya Mainyya Ki,Aarti Harani Vishwa Dhaiyya Ki।

Aarti Shri Gaiyya Mainyya Ki...।

Arthakama Saddharma Pradayini,Avichala Amala Muktipaddayini।
Sura Manava Saubhagya Vidhayini,Pyari Pujya Nanda Chhaiyya Ki॥

Aarti Shri Gaiyya Mainyya Ki...।

Akhila Vishwa Pratipalini Mata,Madhura Amiya Dugdhanna Pradata।
Roga Shoka Sankata Paritrata,Bhavasagara Hita Dridha Naiyya Ki॥

Aarti Shri Gaiyya Mainyya Ki...।

Ayu Oja Arogya Vikashini,Duhkha Dainya Daridraya Vinashini।
Sushma Saukhya Samriddhi Prakashini,Vimala Viveka Buddhi Daiyya Ki॥

Aarti Shri Gaiyya Mainyya Ki...।

Sevaka Ho Chahe Dukhadai,Sama Paya Sudha Piyavati Mai।
Shatru Mitra Sabako Sukhadayi,Sneha Svabhava Vishwa Jaiyya Ki॥

Aarti Shri Gaiyya Mainyya Ki...।

Aarti Shri Gaiyya Mainyya Ki,Aarti Harani Vishwa Dhaiyya Ki।

Aarti Shri Gaiyya Mainyya Ki...।

Gau Mata ki Aarti Lyrics in Hindi

Featured Post

Kamika Ekadashi 2024 Date

Kamika Ekadashi 2024 : Significance and Rituals Kamika Ekadashi is an important observance in the Hindu calendar, dedicated to Lord Vishnu. ...